Articles

Η πορεία της ανακύκλωσης από τη ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ- Προμήθεια 194 επιπλέον μπλε κάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε είναι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας του Νομού Βοιωτίας (πρώην επαρχία Θήβας).

Κύριο αντικείμενο της επιχείρησης είναι η διαχείριση των απορριμμάτων και ειδικότερα η τελική διάθεση τους (υγειονομική ταφή).

 

Υποχρέωση της επιχείρησης είναι επίσης η μείωση του όγκου των προς υγειονομική ταφή απορριμμάτων με τελικό στόχο την μετατροπή του ΧΥΤΑ σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Για την επίτευξη αυτού του στόχου λειτουργούν οι δράσεις της ανακύκλωσης με έμφαση της διαλογής στην πηγή.

Οι δράσεις ανακύκλωσης περιλαμβάνουν την ανάπτυξη συστήματος συλλογής των προς ανακύκλωση υλικών με την τοποθέτηση κάδων, την αποκομιδή αυτών και την προώθηση σε συγκεκριμένα κέντρα διαλογής και αξιοποίησης.

Για κάθε κατηγορία ανακυκλώσιμων υλικών έχουν θεσμοθετηθεί αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης, τα οποία παρέχουν στους Δήμους & τους Φορείς, όπως η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε, τα μέσα για την υλοποίηση της δράσης. (ανακύκλωση υλικών συσκευασίας, ηλεκτρικών συσκευών, μπαταριών, λιπαντικών κ.α).

Μια από τις σημαντικότερες δράσεις ανακύκλωσης είναι αυτή των υλικών συσκευασίας που περιλαμβάνει τα κυρίως υλικά όπως χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο & πλαστικό.

Τα υλικά αυτά αποτελούν περίπου το 50% των παραγόμενων αστικών απορριμμάτων και η ορθή διαχείρισή τους έχει τεράστια σημασία τόσο στην μείωση του όγκου των προς υγειονομική ταφή απορριμμάτων όσο και στην ανάκτηση πολύτιμων υλικών.

Το βασικό σύστημα διαχείρισης των υλικών συσκευασίας εκπροσωπεί κατά κύριο λόγο η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α), η οποία εισπράττει τα τέλη ανακύκλωσης (αφορούν τα ειδικά σήματα ανακύκλωσης που αναγράφονται στις συσκευασίες) και που οφείλει να διαθέτει στους Δήμους ή στους Φορείς διαχείρισης απορριμμάτων παρέχοντας τα μέσα (μπλε κάδους & αυτοκίνητα αποκομιδής), προκειμένου να πραγματοποιείται η ανακύκλωση.

Με βάση τα προαναφερόμενα η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε παρέλαβε από την Ε.Ε.Α.Α 1 αυτοκίνητο αποκομιδής και 1.000 μπλε κάδους, τους οποίους ανέπτυξε στην περιοχή ευθύνης της, δηλαδή στους Δήμους Θηβαίων, Τανάγρας, Αλιάρτου καθώς και Δημοτική Ενότητα Ακραιφνίας του Δήμου Ορχομενού. (42 πόλεις & χωριά συνολικά).

Σήμερα η ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας πραγματοποιείται από την επιχείρηση με 2 αυτοκίνητα τύπου πρέσας και μέσα από ένα καθημερινό πρόγραμμα αποκομιδής, μεταφέρει τα προς ανακύκλωση υλικά στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ) στο Σχηματάρι, το οποίο μας έχει υποδείξει η Ε.Ε.Α.Α.

Το ποσοστό της ανακύκλωσης ανέρχεται σήμερα σε 7% περίπου και αναλογεί σε 2.500 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών ετησίως. (συνολική ετήσια ποσότητα σύμμεικτων απορριμμάτων 36.000 τόνοι)

Με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων η ανακύκλωση ανατέθηκε στη Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε.

Η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε προμηθεύτηκε τους μπλε κάδους και τους παραχώρησε στους Δήμους, οι οποίοι τους τοποθέτησαν σε προκαθορισμένα σημεία, προκειμένου, μέσα από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δρομολογίων να πραγματοποιείται η αποκομιδή αυτών από την Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε.

Η επιτυχία επομένως της ανακύκλωσης στηρίζεται στην συνεργασία των 3 μερών.

- Των Δήμων που τοποθέτησαν τους μπλε κάδους και που οφείλουν να παρακολουθούν την λειτουργία τους.

- Της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε που πραγματοποιεί την αποκομιδή, παρακολουθεί την λειτουργία τους και ενημερώνει τους Δήμους για τυχόν προβλήματα.

- Των πολιτών που θα πρέπει να ανταποκριθούν στον διαχωρισμό των απορριμμάτων.

Οι Δήμοι οφείλουν να τοποθετούν τον μπλε κάδο ανακύκλωσης δίπλα στον πράσινο κάδο των σύμμεικτων απορριμμάτων. Είναι φανερό ότι η ύπαρξη μεμονωμένου μπλε κάδου δεν επιτελεί τον σκοπό της ανακύκλωσης, αφού λειτουργεί και ως κάδος σύμμεικτων απορριμμάτων.

Οι Δήμοι δεν θα πρέπει να μετακινούν τους μπλε κάδους, αφού η αποκομιδή που πραγματοποιείται από την Δ.Ε.Π..Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε γίνεται βάσει χωροταξικού σχεδίου και τυχόν απομάκρυνση των μπλε κάδων χωρίς ενημέρωση, δεν θα μας είναι γνωστή.

Τέλος οι Δήμοι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να πραγματοποιούν αποκομιδή των μπλε κάδων με τα απορριμματοφόρα των σύμμεικτων απορριμμάτων.

Η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε οφείλει να πραγματοποιεί την αποκομιδή των μπλε κάδων, να ενισχύει το πρόγραμμα και να ενημερώνει τους πολίτες αλλά και τους Δήμους για τυχόν προβλήματα. Τα δρομολόγια αποκομιδής πραγματοποιούνται κατόπιν υπόδειξης των Δήμων και μπορούν να τροποποιηθούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση του προγράμματος. (συχνότητα & χρόνος αποκομιδής)

Οι πολίτες ανταποκρινόμενοι στο πρόγραμμα θα πρέπει να χρησιμοποιούν τόσο τον μπλε κάδο για τα ανακυκλώσιμα υλικά όσο και τον πράσινο κάδο για τα υπόλοιπα απορρίμματα.

Θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν τους Δήμους αλλά και την Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε για τυχόν προβλήματα στο πρόγραμμα (έλλειψη ή καταστροφή κάδων, μη αποκομιδή κ.λ.π).

Να σημειώσουμε ότι οι μπλε κάδοι αφορούν μόνο τον αστικό πληθυσμό (κατοικίες) και όχι τις επιχειρήσεις κάθε τύπου, οι οποίες σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές τους αδειοδοτήσεις οφείλουν να διαχειρίζονται μόνες τους τα προς ανακύκλωση υλικά της παραγωγικής των διαδικασίας συμβαλλόμενοι με τα αντίστοιχα συστήματα.

Είναι εξάλλου αυτονόητο ότι στην περιοχή ευθύνης μας που δραστηριοποιούνται πλέον των 1.500 μεγάλων επιχειρήσεων, δεν θα μπορούσε να ισχύσει ένα σύστημα ανακύκλωσης και εξυπηρέτησης όλων  αυτών των επιχειρήσεων.

Να σημειώσουμε επίσης ότι τα καταστήματα των πόλεων (εμπορικά & υγειονομικού ενδιαφέροντος) οφείλουν να «σπάνε» τα χαρτοκιβώτια των συσκευασιών, προκειμένου να μειώνεται ο όγκος τους.

Η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε, προκειμένου να ενισχύσει περεταίρω το πρόγραμμα της ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας, προμηθεύθηκε από ίδιους πόρους 194 μπλε κάδους, τους οποίους τις επόμενες ημέρες θα διανείμει στους Δήμους – Μέλη της για να τοποθετηθούν στον αστικό ιστό.

Η επιχείρηση έχει αναπτύξει επίσης την δράση της οικιακής κομποστοποίησης και έχει διανείμει πλέον των 700 κάδων κομποστοποίησης σε ισάριθμα νοικοκυριά.

Οι πράσινοι κάδοι διανέμονται δωρεάν και όποιος πολίτης επιθυμεί να προμηθευτεί, μπορεί να επικοινωνεί με την επιχείρηση.

Η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε στα πλαίσια της υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης των Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ), της εγκριτικής απόφασης του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συγχρηματοδότησε το έργο του ΧΥΤΑ αλλά και της Ελληνικής & Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, προχωρά στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την δημιουργία μονάδας κομποστοποίησης με την μέθοδο της αναερόβιας-αερόβιας ζύμωσης με στόχο την μείωση του όγκου των προς υγειονομική ταφή απορριμμάτων, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κομπόστ.

Ο σχεδιασμός της επιχείρησης είναι να ενισχύσει την ανακύκλωση με έμφαση την διαλογή στην πηγή και να επιτύχει τους στόχους για πλήρη εκτροπή των οργανικών απορριμμάτων, την ανάκτηση πολύτιμων ανακυκλώσιμων υλικών και την μετατροπή του ΧΥΤΑ σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων.

Σε αυτήν την προσπάθεια η συμβολή όλων των εμπλεκομένων μερών και ιδιαίτερα των πολιτών είναι καθοριστική.

Από την Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε

Θήβα : 23/08/2011

 

Στοιχεία επικοινωνίας

-         Διεύθυνση Γραφείων Θήβας :  Τσεβά 2 & Πινδάρου ΤΚ 32200

-         Τηλέφωνο 22620-80821

-         Fax: 22620 89627

-         Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-         Website: www.depodath.gr

-         Τηλέφωνο ΧΥΤΑ   22620-22402

Εθνικό Τυπογραφείο

Διάυγεια

Ψηφοφορία

Πως κρίνετε τις υπηρεσίες μας

Εξαιρετικές - 63%
Αρκετά καλές - 3%
Ικανοποιητικές - 6%
Χρειάζονται βελτίωση - 8%
Κακές - 20%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: 20 Jan 2016 - 23:46