ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΣΤΙΣ 01/04/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση (6η/2019) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας - Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» που θα γίνει στη Θήβα, επί των οδών Π. Δράκου 11 & Πινδάρου τη Δευτέρα 01 Απριλίου 2019 και ώρα 12.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση αιτήματος παράτασης υποβολής Γεωτεχνικής Μελέτης από τον ανάδοχο στο πλαίσιο της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Χαλκίδας (Κωδικός MIS 5010187)»
 2. Λήψη απόφασης για την εγγραφή της αναθέτουσας αρχής και ορισμού υπάλληλων της Επιτροπής Διεξαγωγής Κληρώσεων στο μητρώο ΜΗΜΕΔ
 3. Λήψη απόφασης  για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο με τίτλο «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας (Κωδικός MIS 5001123)»
 4. Λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας
 5. Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Φο.Δ.Σ.Α. για σύναψη και υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου αγοράς ακινήτων στην Ιστιαία Ευβοίας για την υλοποίηση του έργου της επέκτασης ΧΥΤΑ Ιστιαίας
 6. Λήψη απόφασης ανανέωσης άδειας χρήσης εφαρμογών λογισμικού του λογιστικού προγράμματος της επιχείρησης.
 7. Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του άρθρου 19 της υπ΄ αριθ. Πρωτ. 99/2018 Διακήρυξης περί προαιρέσεως για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ»
 8. Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του άρθρ. 3 της από 10/04/2018 σύμβασης του Φορέα, με τίτλο «ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ», περί ανανέωσης με τους ίδιους όρους
 9.  Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του άρθρ. 3 της από 10/04/2018 σύμβασης του Φορέα, με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ», περί ανανέωσης με τους ίδιους όρους
 10. 10.  Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) της προμήθειας με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ & ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΣΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» της υπ’ αρ. Πρωτ. 3670/2018 Διακήρυξης, ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού
 11. 11.  Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού Ι & ΙΙ (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά-Οικονομική Προσφορά) της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ» της υπ’ αρ. Πρωτ. 4253/2018 Διακήρυξης, ανοιχτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού
 12. 12.  Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά-Οικονομική Προσφορά) της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ.ΔΕΛΦΩΝ» της υπ’ αρ. Πρωτ. 736/2019 Διακήρυξης, συνοπτικού διαγωνισμού
 13. 13.  Λήψη απόφασης για έγκριση εγγράφων διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την διεξαγωγή ανοιχτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Υ. ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΘΗΒΑΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΜΙΑΣ»
 14. 14.  Λήψη απόφασης για έγκριση Τευχών Δημοπράτησης για την προμήθεια αναλώσιμων και ανταλλακτικών της Μονάδας Αντίστροφης Ώσμωσης (ΜΑΩ) του ΧΥΤΑ Θήβας
 15. 15.  Λήψη απόφασης για ανάθεση της προμήθειας των ειδών του Πίνακα της κατηγορίας Γ, της υπ’αριθμ.Πρωτ.411/11-02-2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείων, σε συνέχεια  της υπ’αριθ. 39/2019 απόφασης Δ.Σ. περί κήρυξης της διαδικασίας προμήθειας του εν λόγω τμήματος, ως άγονου
 16. 16.  Λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση με το Δίκτυο Φο.Δ.Σ.Α. της 12ης Πανελλήνιας συνόδου των ΦοΔΣΑ η οποία θα πραγματοποιηθεί στους Δελφούς
 17. 17.  Λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης υποστηρικτικών υπηρεσιών με το Δήμο Δωρίδος για τη Νήσο Τριζόνια

18. Λήψη  απόφασης για τροποποίηση της με αριθ. 176/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α.  Στερεάς Ελλάδας  ΑΕ. περί τοποθέτησης εργαζομένων σε θέσεις ευθύνης του φορέα     

19. Λήψη απόφασης για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς που αφορά ποσό 13.763,70 ευρώ, οφειλής της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ Α.Ε. προς το Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε

20. Λήψη απόφασης για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων των Δήμων – Μελών του Φο.Δ.Σ.Α.

21. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς προκατασκευασμένης βυζαντινής εκκλησίας στο ΧΥΤΑ Θήβας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

 

Α. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

1.   Μπουραντάς Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Χαλκιδέων, Αντιπρόεδρος

2.   Αλημπατέ Αμφιτρίτη, Δήμαρχος Ερέτριας, Μέλος

3.   Ευσταθίου-Σπανού Ελένη, Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, Μέλος

4.   Καπεντζώνης Γεώργιος, Δήμαρχος Δωρίδος, Μέλος

5.   Λιόλιος Νικόλαος, Δήμαρχος Λοκρών, Μέλος

6.   Μπαράκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Δ. Κύμης-Αλιβερίου, Μέλος

7.   Νικολάου Σπυρίδων, Δήμαρχος Θηβαίων, Μέλος

8.   Ντασιώτης Γεώργιος, Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος

9.   Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Δήμαρχος Δελφών, Μέλος

10. Σουλιώτης Νικόλαος, Δήμαρχος Καρπενησίου, Μέλος

 

Β. ΔΗΜΟΙ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

 1. Περγάλιας Βασίλειος, Δήμαρχος Τανάγρας
 2. Καλυβιώτης Χρήστος, Δήμαρχος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας
 3. Παπαευθυμίου Ευθύμιος, Δήμαρχος Μακρακώμης
 4. Τζιαχρήστας Δημήτριος, Δήμαρχος Δομοκού
 5. Συκιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου
 6. Μάκκας Απόστολος, Αντιδήμαρχος Δ. Αγράφων
 7. Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης, Δήμαρχος Σκύρου
 8. Σπαθής Αντώνιος, Αντιδήμαρχος Δ. Διρφύων-Μεσσαπίων
 9. Γκιώνης Κων/νος, Αντιδήμαρχος Δ. Αμφίκλειας-Ελάτειας
 10. Αλούκος Αλέξανδρος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Καρύστου
 11. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Δ. Ορχομενού
 12. Χαρίσης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Δ. Στυλίδας

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

Γ. ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΩΝ - ΜΕΤΟΧΩΝ

 1. Παγώνης Χρήστος, Δήμαρχος Χαλκιδέων
 2. Μπουραντάς  Αθανάσιος, Δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου
 3. Μπαμπαλής Θεόδωρος, Δήμαρχος Αγράφων
 4. Ψαθάς Γεώργιος, Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων
 5. Γώγος Γεώργιος, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας
 6. Ραβιόλος Ελευθέριος, Δήμαρχος Καρύστου
 7. Υπερήφανος Λουκάς, Δήμαρχος Ορχομενού

Αχινιώτης Χριστόφορος, Δήμαρχος Στυλίδας 

Εθνικό Τυπογραφείο

Διάυγεια

Ψηφοφορία

Πως κρίνετε τις υπηρεσίες μας

Εξαιρετικές - 63%
Αρκετά καλές - 3%
Ικανοποιητικές - 6%
Χρειάζονται βελτίωση - 8%
Κακές - 20%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: 20 Jan 2016 - 23:46