ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΣ 27-08-2019

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ– ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.»

(Αρ. ΓΕΜΗ 134032417000)

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ– ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.» και τον δ.τ. «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», με την υπ΄ αριθ.: 164/26-07-19 Τ.Α. «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00’, στον Δήμο Ερέτριας στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Αρχαίου Θεάτρου 1, Ερέτρια)  με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1) Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων της τέταρτης εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018, όπως επίσης και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ιδίας χρήσης.

2) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 - 31.12.2018 μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

3) Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της τέταρτης εταιρικής χρήσης 01.01.2018- 31.12.2018.

4) Εκλογή ορκωτού ελεγκτή – λογιστή (τακτικού - αναπληρωματικού) για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 και καθορισμός της αμοιβής του.

5) Έγκριση του οικονομικού απολογισμού 2018

6) Έγκριση προϋπολογισμού 2020

7) Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής φορέα έτους 2020 και προσδιορισμός της ετήσιας εισφοράς ΟΤΑ.

8) Έγκριση τεχνικού προγράμματος φορέα έτους 2020

9) Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (Ε.Κ.Υ.) της εταιρείας.

10) Έγκριση Κανονισμού Εργασίας του φορέα.

11) Διάφορες ανακοινώσεις – Λοιπά Θέματα.

 

Στην Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι μέτοχοι του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ μέσω των αντιπροσώπων τους και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό.

 

Θήβα, 26 Ιουλίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Εθνικό Τυπογραφείο

Διάυγεια

Ψηφοφορία

Πως κρίνετε τις υπηρεσίες μας

Εξαιρετικές - 63%
Αρκετά καλές - 3%
Ικανοποιητικές - 6%
Χρειάζονται βελτίωση - 8%
Κακές - 20%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: 20 Jan 2016 - 23:46