ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 25/9/2019

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση (21η/2019) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας - Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» που θα γίνει στη Θήβα, επί των οδών Π. Δράκου 11 & Πινδάρου, την Πέμπτη 03 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ

1)     Λήψη απόφασης για την εκτέλεση της υπ’ αριθ. Α 1266/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά

2)     Λήψη απόφασης για τροποποίηση  της υπ΄ αριθ. απόφ 339/2018  περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2019

3)     Λήψη  απόφασης για τροποποίηση της με αριθ. 148/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α.  Στερεάς Ελλάδας  ΑΕ. περί τοποθέτησης εργαζομένων σε θέσεις ευθύνης του φορέα    

4)     Λήψη απόφασης για έγκριση αιτήματος του αναδόχου περί τμηματικής παράτασης για την υποβολής γεωτεχνικής μελέτης στο πλαίσιο της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΛΑΜΙΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5010186)»

5)     Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Υ. ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΘΗΒΑΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ, ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»-ΤΜΗΜΑ Β΄ της υπ΄αρ.πρωτ.992/2019 Διακήρυξης διεθνούς, ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 73067).

6)     Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Υ. ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΘΗΒΑΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ, ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»-ΤΜΗΜΑ Ε΄ της υπ΄αρ.πρωτ.992/2019 Διακήρυξης διεθνούς, ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 73288).

7)     Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) της προμήθειας με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»-ΤΜΗΜΑ Α΄ της υπ΄αρ. πρωτ. 1567/2019 Διακήρυξης διεθνούς, ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 75591).

8)     Λήψη απόφασης για ανάθεση στο πλαίσιο του διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία και τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε»  της υπ’αρ. πρωτ. 2186/2019 Διακήρυξης  και ειδικότερα για το Τμήμα-C: «Συνεργεία που ασχολούνται με την επισκευή – αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση όλων των Μηχανημάτων Έργου – Μ.Ε πλην αυτών του κατασκευαστικού οίκου ΤΑΝΑ Θήβας». (ΠΑΔ: α/α 94/2019)

9)      Λήψη απόφασης για ανάθεση στο πλαίσιο του διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία και τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε»  της υπ’αρ. πρωτ. 2186/2019 Διακήρυξης  και ειδικότερα για το Τμήμα-E: «Συνεργεία που ασχολούνται με την επισκευή – αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση των Μηχανημάτων Έργου – Μ.Ε του κατασκευαστικού οίκου ΤΑΝΑ». (ΠΑΔ: α/α 93/2019)

10)   Λήψη απόφασης για ανάθεση στο πλαίσιο του διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία και τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε»  της υπ’αρ. πρωτ. 2186/2019 Διακήρυξης  και ειδικότερα για το Τμήμα-G: «Συνεργεία που ασχολούνται με την επισκευή – αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση των υπερκατασκευών των απορριμματοφόρων οχημάτων, του πλυντηρίου κάδων και του βυτιοφόρου οχήματος (υδροφόρα)». (ΠΑΔ: α/α 95/2019)

11)   Λήψη απόφασης για ανάθεση στο πλαίσιο του διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία και τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε»  της υπ’αρ. πρωτ. 2186/2019 Διακήρυξης  και ειδικότερα για το Τμήμα-F: «Συνεργεία που ασχολούνται με την επισκευή – αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση όλων των φορτηγών οχημάτων άνω των 3,5 τν». (ΠΑΔ: α/α 96/2019)

12)   Λήψη απόφασης για ανάθεση στο πλαίσιο του διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία και τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε»  της υπ’αρ. πρωτ. 2186/2019 Διακήρυξης  και ειδικότερα για το Τμήμα-D: «Συνεργεία που ασχολούνται με την επισκευή – αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση όλων των συντήρηση όλων των Μηχανημάτων Έργου – Μ.Ε πλην αυτών του κατασκευαστικού οίκου ΤΑΝΑ Λαμίας». (ΠΑΔ: α/α 97/2019)

13)   Λήψη απόφασης για έγκριση εγγράφων διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τη διεξαγωγή ανοιχτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ».

14)   Λήψη απόφασης για έγκριση εγγράφων διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τη διεξαγωγή ανοιχτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ – ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ»

15) Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του άρθρου 19 της υπ΄ αριθ. Πρωτ. 99/2018 Διακήρυξης περί προαιρέσεως για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. & ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ».

16)  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης υποστήριξης με το Δήμο Χαλκιδέων για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Χαλκίδας.

17)   Σύναψη προγραμματικής σύμβασης υποστήριξης με το Δήμο Λαμιέων για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Λαμίας.

18)  Αποδοχή χρηματικού ποσού από χρηματοδοτούμενο έργο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                

ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

Α. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

1.   Μπουραντάς Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δ. Χαλκιδέων, Αντιπρόεδρος ΔΣ

2.   Αλημπατέ Αμφιτρίτη, Εκπρόσωπος Δ. Ερέτριας, Μέλος ΔΣ

3.   Ευσταθίου-Σπανού Ελένη, Εκπρόσωπος  Δ. Ιστιαίας-Αιδηψού, Μέλος

4.   Καπεντζώνης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δ. Δωρίδος, Μέλος ΔΣ

5.   Λιόλιος Νικόλαος, Εκπρόσωπος Δ. Λοκρών, Μέλος ΔΣ

6.   Μπαράκος Νικόλαος, Εκπρόσωπος Δ. Κύμης-Αλιβερίου, Μέλος ΔΣ

7.   Νικολάου Σπυρίδων, Εκπρόσωπος Δ. Θηβαίων, Μέλος ΔΣ

8.   Ντασιώτης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δ. Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος ΔΣ

9.   Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Εκπρόσωπος Δ. Δελφών, Μέλος

10. Σουλιώτης Νικόλαος, Εκπρόσωπος Δ. Καρπενησίου, Μέλος ΔΣ

 

Β. ΔΗΜΟΙ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

 1. Περγάλιας Βασίλειος, Εκπρόσωπος Δ. Τανάγρας
 2. Γιαννιός Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος Δ. Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας
 3. Παπαευθυμίου Ευθύμιος, Εκπρόσωπος Δ. Μακρακώμης
 4. Τζιαχρήστας Δημήτριος, Εκπρόσωπος Δ. Δομοκού
 5. Συκιώτης Ιωάννης, Εκπρόσωπος Δ. Καμένων Βούρλων
 6. Μάκκας Απόστολος, Εκπρόσωπος Δ. Αγράφων
 7. Τραχανάς Μαντζουράνης Εκπρόσωπος Δ. Σκύρου
 8. Σπαθής Αντώνιος, Εκπρόσωπος Δ. Διρφύων-Μεσσαπίων
 9. Γκιώνης Κων/νος, Εκπρόσωπος Δ. Αμφίκλειας-Ελάτειας
 10. Αλούκος Αλέξανδρος, Εκπρόσωπος Δ. Καρύστου
 11. Νταβαλούμης Ιωάννης, Εκπρόσωπος Δ. Ορχομενού
 12. Χαρίσης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δ. Στυλίδας

Εθνικό Τυπογραφείο

Διάυγεια

Ψηφοφορία

Πως κρίνετε τις υπηρεσίες μας

Εξαιρετικές - 63%
Αρκετά καλές - 3%
Ικανοποιητικές - 6%
Χρειάζονται βελτίωση - 8%
Κακές - 20%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: 20 Jan 2016 - 23:46