Στοιχεία διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων και κατασκευών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2019

Στο πλαίσιο ενημέρωσης & δημοσιοποίησης των στοιχείων της ανακύκλωσης των εγκεκριμένων συστημάτων, σας κοινοποιούμε τα στοιχεία διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων και κατασκευών, που διαθέτει το ΣΣΕΔ της ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε. «Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων και Κατασκευών Κεντρικής Ελλάδας», για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2019.

 

Το Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων και Κατασκευών της ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε., αποτελεί εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων και κατασκευών του Ε.Ο.Α.Ν. με γεωγραφική εμβέλεια στην περιφέρεια Αττικής και στις Περιφερειακές Ενότητες  Εύβοιας, Βοιωτίας και Μαγνησίας.

Μιλώντας για Απόβλητα Εκσκαφών Κατεδαφίσεων και Κατασκευών (ΑΕΚΚ) αναφερόμαστε στα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα που προέρχονται από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Το πλαίσιο για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ ορίζεται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 και βρίσκει εφαρμογή σε:

  1. Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) που προέρχονται από ιδιωτικά και Δημόσια έργα.
  2. Στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την κοπή μαρμάρων που προορίζονται για οικοδομικές εργασίες, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλες νομοθετικές πράξεις.
  3. Απόβλητα από περίσσεια σκυροδέματος, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλες νομοθετικές πράξεις.

 

Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω ΚΥΑ:

  1. Τα ΑΕΚΚ που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα (αρθρ.2 ΚΥΑ 13588/725/20060)
  2. Τα ΑΕΚΚ που προέρχονται από βιομηχανικές και άλλες περιοχές και έχουν ρυπανθεί με επικίνδυνες ουσίες.
  3. Απόβλητα από εργασίες εξόρυξης, επεξεργασίας κ.λ.π. μεταλλευτικών πόρων, βιομηχανικών ορυκτών, λατομικών προϊόντων.
  4. Χώμα και άλλα φυσικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ανεπεξέργαστα στον χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή.

Συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2019 η ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ έχει σύμβαση με το Δήμο Ερέτριας, ο οποίος διαχειρίστηκε για το ίδιο έτος 251,00t AEKK, κωδικού 17 01 07, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ).

 

  • Στοιχεία από την ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ «Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων και Κατασκευών Κεντρικής Ελλάδας»

 

 

Θήβα : 29/04/2020

 

Εθνικό Τυπογραφείο

Διάυγεια

Ψηφοφορία

Πως κρίνετε τις υπηρεσίες μας

Εξαιρετικές - 63%
Αρκετά καλές - 3%
Ικανοποιητικές - 6%
Χρειάζονται βελτίωση - 8%
Κακές - 20%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: 20 Jan 2016 - 23:46