ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 19/05/2020

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση (9η/2020) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας - Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» που θα γίνει την Τρίτη 19 Μαΐου 2020 και ώρα 10.00, με τηλεδιάσκεψη και με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ

1)          Λήψη απόφασης για έγκριση εγγράφων διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την διεξαγωγή διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την προμήθεια τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ».

2)          Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού ΙV (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε» - ΤΜΗΜΑ E΄ της υπ’αριθ.πρωτ. 2186/2019 Διακήρυξης, διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 78169).

3)          Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού Ι & ΙΙ (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά & Οικονομική Προσφορά) για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΛΑΜΙΑΣ» - ΤΜΗΜΑ Α’ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ.ΠΡΩΤ. 498/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 85965).

4)          Λήψη απόφασης για την έγκριση εγγράφων της σύμβασης για διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

5)          Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού ΙV (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε» - ΤΜΗΜΑ Β΄ της υπ’αριθ.πρωτ. 2186/2019 Διακήρυξης, διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 78166).

6)          Λήψη απόφασης για τροποποίηση σύμβασης με ιδιώτη, για την εναπόθεση μη επικίνδυνων αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Λαμίας.

7)          Λήψη απόφασης για έγκριση εγγράφων διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την διεξαγωγή διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία και τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΘΗΒΑΣ».

8)          Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού Ι & ΙΙ (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά & Οικονομική Προσφορά) για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΙΣΤΙΑΙΑΣ & ΛΑΜΙΑΣ» - ΤΜΗΜΑ B’ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ.ΠΡΩΤ. 498/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 85973).

9)          Λήψη απόφασης για την ανάθεση προμήθειας θραυστού υλικού Οδοστρωσίας για τη συντήρηση του εσωτερικού οδικού δικτύου  στο ΧΥΤΑ Λαμίας (α/α ΠΑΔ: 42/29-04-2020).

10)     Λήψη απόφασης για την έγκριση εγγράφων της σύμβασης για διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4Χ4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε»

11)     Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δ. Δυτικής Μάνης για την «  Αποδοχή Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Δυτικής Μάνης και Υγειονομική Ταφή αυτών στον Χ.Υ.Τ.Α. Άμφισσας»

12)     Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά & Οικονομική Προσφορά) για την «ΜΙΣΘΩΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ αποβλήτων για την λειτουργία του έργου ″Μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (εργοστάσιο κομποστοποίησης) και Χ.Υ.Τ.Υ. Π.Ε. Φωκίδας″» της υπ’αρ.πρωτ. 1174/23-4-2020 πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγουμένη δημοσίευση.

13)     Λήψη απόφασης για είσπραξη οφειλών Δήμων σύμφωνα με το αρ. 17 παρ. 2β του ν.4071 όπως ισχύει και  με το αρ. 239  παρ. 4 του ν. 4555/2018.

14)     Τροποποίηση της υπ’ αρ. 328/2019 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό Επιτροπών παρακολούθησης & παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών  για το έτος 2020.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

Α. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 1. Γεώργιος Αναστασίου, Δήμαρχος Θηβαίων, Αντιπρόεδρος ΔΣ
 2. Αθανάσιος Ζεκεντές, Δήμαρχος Λοκρών, Μέλος ΔΣ
 3. Γεώργιος Καπεντζώνης, Δήμαρχος Δωρίδος, Μέλος ΔΣ
 4. Ιωάννης Κοντζιάς, Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, Μέλος ΔΣ
 5. Γεώργιος Ντασιώτης, Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος ΔΣ
 6. Νικόλαος Σουλιώτης, Δήμαρχος Καρπενησίου, Μέλος ΔΣ
 7. Αθανασία Στιβακτή, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, Μέλος ΔΣ
 8. Ιωάννης Συκιώτης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων, Μέλος ΔΣ
 9. Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών, Μέλος ΔΣ

10. Γεώργιος Χαντζής, Δήμαρχος Μακρακώμης, Μέλος ΔΣ

 

Β. ΔΗΜΟΙ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

 1. Ελένη Βάκα, Δήμαρχος Χαλκιδέων
 2. Περγάλιας Βασίλειος, Δήμαρχος Τανάγρας
 3. Βιργινία Στεργίου, Δήμαρχος Στυλίδας
 4. Σταμούλος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ. Άννας
 5. Μπασινάς Κηρύκος, Αντιδήμαρχος Δ. Ερέτριας

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΩΝ - ΜΕΤΟΧΩΝ

 1. Ιωάννης Δημητρόπουλος, Δήμαρχος Ερέτριας
 2. Παρασκευή Καράλη, Δήμαρχος Ορχομενού
 3. Αλέξης Καρδαμπίκης, Δήμαρχος Αγράφων
 4. Χαράλαμπος Λιόλιος, Δήμαρχος Δομοκού
 5. Νικόλαος Μαυρίκος, Δήμαρχος Σκύρου
 6. Αθανάσιος Μπουραντάς, Δήμαρχος Κύμης - Αλιβερίου
 7. Ελευθέριος Ραβιόλος, Δήμαρχος Καρύστου
 8. Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, Δήμαρχος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ Άννας
 9. Γεώργιος Ψαθάς, Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων

Εθνικό Τυπογραφείο

Διάυγεια

Ψηφοφορία

Πως κρίνετε τις υπηρεσίες μας

Εξαιρετικές - 63%
Αρκετά καλές - 3%
Ικανοποιητικές - 6%
Χρειάζονται βελτίωση - 8%
Κακές - 20%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: 20 Jan 2016 - 23:46