ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 28/8/2020

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ– ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.»
(Αρ. ΓΕΜΗ 134032417000)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ– ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.» και τον δ.τ. «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», με την υπ΄ αριθ.: 125/29-06-2020 απόφασή του, ΚΑΛΕΙ τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας των Ο.Τ.Α. «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., στο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου Θήβας (Μπέλλου Λουκά 1, Θήβα) με θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Έγκριση τεχνικού προγράμματος φορέα έτους 2021.
2) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της πέμπτης (5ης) εταιρικής χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019 μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
3) Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της πέμπτης εταιρικής χρήσης 01.01.2019- 31.12.2019.
4) Εκλογή ορκωτού ελεγκτή – λογιστή (τακτικού - αναπληρωματικού) για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 και καθορισμός της αμοιβής του.
5) Έγκριση του οικονομικού απολογισμού 2019.
6) Έγκριση προϋπολογισμού 2021.
7) Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής φορέα έτους 2021 και προσδιορισμός της ετήσιας εισφοράς ΟΤΑ.
8) Διάφορες ανακοινώσεις – Λοιπά Θέματα.
Στην Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι μέτοχοι του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ μέσω των αντιπροσώπων τους και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό.
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο για λόγους περιορισμού της εξάπλωσης του covid-19, η συνεδρίαση της Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.
Θήβα, 29 Ιουνίου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

Εθνικό Τυπογραφείο

Διάυγεια

Ψηφοφορία

Πως κρίνετε τις υπηρεσίες μας

Εξαιρετικές - 63%
Αρκετά καλές - 3%
Ικανοποιητικές - 6%
Χρειάζονται βελτίωση - 8%
Κακές - 20%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: 20 Jan 2016 - 23:46