Ένταξη Μελέτης ΧΥΤ Άμφισσας

Με την με Α.Π.: οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11972/29-12-2020 (ΑΔΑ:Ω2ΠΡ46ΜΤΛΡ-6ΗΚ) Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ» και κωδικό ΟΠΣ 5069530 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση  του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε. συνολικού προϋπολογισμού 464.118,88 ευρώ.

 

Το αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την άρτια κατασκευή του έργου της επέκτασης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Άμφισσας (Β΄ φάση) καθώς και των αναγκαίων συνοδών έργων.

Η επέκταση του Χ.Υ.Τ.Υ. Άμφισσας (νέος Χ.Υ.Τ.) θα έχει χωρητικότητα 250.000 m3 και προβλέπεται να χωροθετηθεί σε όμορη έκταση 16 στρεμμάτων περίπου του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Υ..

Το έργο περιλαμβάνει διαμόρφωση λεκάνης, στεγανοποίηση πυθμένα και πρανών, έργα συλλογής στραγγισμάτων και μεταφοράς τους, έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων (στην υφιστάμενη Ε.Ε.Σ. ή αν απαιτηθεί αναβάθμιση ή επέκτασή της), έργα συλλογής βιοαερίου, διαχείριση ομβρίων, περιμετρική οδοποιία , έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, έργα υποδομής κ.α..

Επίσης θα συμβάλει στην ορθή λειτουργία της μονάδας κομποστοποίησης καθώς και μελλοντικά της Μ.Ε.Α. Φωκίδας εξασφαλίζοντας την ασφαλή διάθεση του υπολείμματος επεξεργασίας των εισερχομένων Α.Σ.Α..

Σημειώνεται ότι παράλληλα εκπονείται η μελέτη αναβάθμισης της Μονάδας Κομποστοποίησης και το προσεχές διάστημα θα υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.).

Με την κατασκευή των προαναφερόμενων έργων, η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας θα διαθέτει ένα πλήρες και λειτουργικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων όλων των ρευμάτων, όπως προβλέπεται από τις νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ειδικότερα σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) καθώς και το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 

 

Θήβα : 30/12/2020

Εθνικό Τυπογραφείο

Διάυγεια

Ψηφοφορία

Πως κρίνετε τις υπηρεσίες μας

Εξαιρετικές - 63%
Αρκετά καλές - 3%
Ικανοποιητικές - 6%
Χρειάζονται βελτίωση - 8%
Κακές - 20%

Total votes: 100
The voting for this poll has ended on: 20 Jan 2016 - 23:46