Η Μονάδα Κομποστοποίησης και ο Χ.Υ.Τ.Υ. Άμφισσας εξοπλίζονται και θωρακίζεται η λειτουργία τους

Υπεγράφη στις 31/05/2021 μεταξύ του  Φορέα Υλοποίησης, του Δήμου Δελφών, της αναδόχου εταιρίας και του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. η σύμβαση για την προμήθεια ερπυστριοφόρου προωθητή για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Άμφισσας. Η σύμβαση συνολικής αξίας 319.262,80 € συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ε.Ε. (Ταμείο Συνοχής) μέσω του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και ιδίους πόρους του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε..

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η υπογραφή των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων για την προμήθεια ενός συμπιεστή απορριμμάτων συνολικής αξίας 393.080,00 €, ενός αναστροφέα σειραδιών κομποστοποίησης συνολικής αξίας 172.236,00 € καθώς και ενός φορτηγού μεταφοράς υλικού επικάλυψης (χώματος) συμβατικού ποσού 147.560,00 €.

Με την ολοκλήρωση της προμήθειας του ανωτέρω ιδιόκτητου κινητού εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων του φορτωτή και των containers μεταφοράς υπολειμμάτων και αποθήκευσης υλικών, καθίσταται πλήρως λειτουργικό το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (εργοστάσιο κομποστοποίησης) και Χ.Υ.Τ.Υ.» στη θέση «Βαρτός» και ταυτόχρονα εξοικονομούνται ίδιοι πόροι από τη μίσθωση μηχανημάτων από τρίτους.

Ήδη η Μονάδα Κομποστοποίησης Άμφισσας ξεκίνησε τη δοκιμαστική λειτουργία την Παρασκευή 28/05/2021 με προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα προκειμένου να παραχθεί compost υψηλής ποιότητας.

Το επόμενο διάστημα θα υποβληθεί πρόταση στην ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης της Μονάδας Κομποστοποίησης προκειμένου να μετατραπεί σε Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων με σκοπό τη διαχείριση του συνόλου των ρευμάτων, δηλαδή του καφέ κάδου για τα προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα,  του μπλε κάδου για τα ανακυκλώσιμα και του πράσινου κάδου για τα σύμμεικτα απορρίμματα.

Παράλληλα την Παρασκευή 28/05/2021 δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ο ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός (α/α 180702) για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 453.422,54 €. Τονίζεται ότι η μελέτη έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Κωδικός MIS 5069530).

   «Με την κατασκευή του συνόλου των προβλεπόμενων έργων η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας θα διαθέτει ένα πλήρες και σύγχρονο σύστημα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, το οποίο θα ανταποκρίνεται στο νέο Εθνικό και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας κ. Θύμιος Καραΐσκος,  εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το σύνολο των παραπάνω εξελίξεων.

«Ο Δήμος Δελφών σε απόλυτη συνεργασία με τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας σχεδιάζει και υλοποιεί έργα με γνώμονα την δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος», σημείωσε ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, καταλήγοντας: «Η μετάβαση στην ομαλή δοκιμαστική λειτουργία μίας από τις σημαντικότερες υποδομές που υπάρχουν στη Φωκίδα και η πλήρης θωράκισή της από πιθανούς κινδύνους υπήρξε ένα δύσκολο στοίχημα το οποίο κερδίζουμε».

01/06/2021

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Δελτία Τύπου