Προμήθεια κινητού εξοπλισμού ΜΕΑ Θήβας

Ταχ. Δ/νση Έδρας:Παν. Δράκου 11 & ΠινδάρουΠρος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (diavoulefsi@eprocurement.gov.gr) (για ανάρτηση της Πρόσκλησης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ)
Τ. Κώδικας:32200 Θήβα
Πληροφορίες:Κυριακή Μιχελάκου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος
Τηλέφωνα:22620-80821, 24471
Fax:22620-89627, 24470
E-mail: Site:info@fodsaste.gr www.fodsaste.gr

Θέμα: Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Υ/Ε 3) της Πράξης με κωδικό MIS 5001123»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕE και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),  όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και ιδιαίτερα τα άρθρα 46 και 47.
 2. Τη με αριθ. 19/2020 (ΑΔΑ: 6Β0Ν4653Σ5-ΛΞΧ) Απόφαση του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με θέμα ″ Λήψη απόφασης για την διενέργεια προκαταρκτικής διαβούλευσης στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» (Υ/Ε 3) της πράξης με κωδικό MIS 5001123″.

Ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να συμμετάσχει στην ανοικτή δημόσια διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ».

H διαδικασία της διαβούλευσης αποσκοπεί στη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών της εν λόγω μελέτης και η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στην εν λόγω διαδικασία, είναι μη δεσμευτική.

Η Μ.Ε.Α. Θήβας θα επεξεργάζεται 32.000 t/έτος σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων, 1.850 t/έτος προδιαλεγμένων οργανικών, 1.300 t/έτος πράσινων, 1.700 t/έτος προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών και 7.000 t/έτος ιλύος από εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών των Δήμων Θηβαίων, Τανάγρας και Αλιάρτου-Θεσπιέων  του Ν. Βοιωτίας.

Το φυσικό αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης αφορά την προμήθεια, μεταφορά, και εγκατάσταση του κάτωθι κινητού εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας, βάσει της εγκεκριμένης μελέτης εφαρμογής του έργου:

 1. Ένα (1) φορτηγό με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα
 2. Ένα (1) περονοφόρο όχημα με αρπάγη
 3. Ένα (1) λαστιχοφόρο αρθρωτό φορτωτή
 4. Έναν (1) αναστροφέα σειραδίων
 5. Ένα (1) όχημα με γάντζο (hook lift)
 6. Ένα (1) μικρό λαστιχοφόρο φορτωτή
 7. Τέσσερα (4) containers

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαβούλευσης του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τα παρακάτω:

•   Τα σχόλια για την διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

•   Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. φωτογραφίες κ.λπ.).

•   Κάθε αποστολή στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δεν θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που λαμβάνονται στο e-mail diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» και στην ιστοσελίδα του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (www.fodsaste.gr), στη διαδρομή: https://fodsaste.gr/diabouleuseis/promitheia-kinitou-eksoplismou-mea-thivas με τίτλο: Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ».

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η αναθέτουσα αρχή συγκεντρώνει, αναρτά στην ιστοσελίδα της και επεξεργάζεται τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ».

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

Ευθύμιος Καραΐσκος

Δήμαρχος Λαμιέων

Συνημμένα:

– Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ»

Εσωτερική Διανομή:

 • Γενική Διεύθυνση
 • Δ/νση Διαχείρισης Α.Σ.Α.
 • Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Δ/νση Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
 • Φ.Ε. 5001123 Υ/Ε 3
 • Χρονολογικό Αρχείο