ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟΣ

Ταχ. Δ/νση Έδρας:Παν. Δράκου 11 & ΠινδάρουΠρος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (diavoulefsi@eprocurement.gov.gr) (για ανάρτηση της Πρόσκλησης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ)
Τ. Κώδικας:32200 Θήβα
Πληροφορίες:Κυριακή Μιχελάκου, Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος
Τηλέφωνα:22620-80821, 24471
Fax:22620-89627, 24470
E-mail: Site:info@fodsaste.gr www.fodsaste.gr  

Θέμα: Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟΣ» (Υ/Ε 1) της Πράξης με κωδικό MIS 5056323»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕE και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),  όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και ιδιαίτερα τα άρθρα 46 και 47.
 2. Τη με αριθ. 130/2020 (ΑΔΑ: 6ΨΞ04653Σ5-Σ6Χ) Απόφαση του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με θέμα «Λήψη απόφασης για την διενέργεια προκαταρκτικής διαβούλευσης στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟΣ”».

Ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να συμμετάσχει στην ανοικτή δημόσια διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟΣ».

H διαδικασία της διαβούλευσης αποσκοπεί στη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών της εν λόγω μελέτης και η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στην εν λόγω διαδικασία, είναι μη δεσμευτική.

Ο Δήμος Δωρίδας θα εγκαταστήσει καφέ κάδους στην εξυπηρετούμενη περιοχή για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και θα τα μεταφέρει στον τελικό αποδέκτη προς επεξεργασία, ήτοι στη Μονάδα επεξεργασίας (κομποστοποίησης) του Ν. Φωκίδας, στην Άμφισσα.

Το φυσικό αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης αφορά στην προμήθεια του κάτωθι εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος Διαλογής στην Πηγή με χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων στον Δήμο Δωρίδας και μεταφορά τους στον τελικό αποδέκτη, τη Μονάδα επεξεργασίας (κομποστοποίησης) του Ν. Φωκίδας, βάσει της περιβαλλοντικής της αδειοδότησης (5323/234402/13-11-2010 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ_Β4Σ9ΟΡ10-ΚΑ4) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις με αρ. 6058/271294/27-12-2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΓΟΡ10-3ΚΒ) και 5706/262638/16-12-2014 (ΑΔΑ: 7177ΟΡ10-Σ0Λ) αποφάσεις τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων):

 1. Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου (μύλου) χωρητικότητας 16 m3
 2. Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 m3
 3. Ένα (1) αυτοκινούμενο πλυντήριο κάδων 4000 λίτρων

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαβούλευσης του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τα παρακάτω:

•   Τα σχόλια για την διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

•   Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. φωτογραφίες κ.λπ.).

•   Κάθε αποστολή στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δεν θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που λαμβάνονται στο e-mail diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» και στην ιστοσελίδα του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (www.fodsaste.gr), στη διαδρομή: https://fodsaste.gr/diabouleuseis με τίτλο: Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟΣ».

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η αναθέτουσα αρχή συγκεντρώνει, αναρτά στην ιστοσελίδα της και επεξεργάζεται τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟΣ».

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

Ευθύμιος Καραΐσκος

Δήμαρχος Λαμιέων

Συνημμένα:

Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟΣ»

Εσωτερική Διανομή:

 • Χρονολογικό Αρχείο
 • Γενική Διεύθυνση
 • Δ/νση Διαχείρισης Α.Σ.Α.
 • Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Δ/νση Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
 • Φ.Ε. 5056323