ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ»(Υ/Ε 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5214520)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» (Υ/Ε 1 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5214520)

Η διενέργεια της δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών) της περ. α της παρ. 8 του άρ. 221 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ)», (Υ/Ε 1 της Πράξης με mis 5214520), θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη,  16-05-2024 και  ώρα  10:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας και Περιβάλλοντος μέσω της διαδικτυακής  εφαρμογής  Μη.Μ.Ε.Δ. (https://mimed.ggde.gr)  της  Γενικής  Γραμματείας  Υποδομών  του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Δείτε παρακάτω το σχετικό αρχείο ανακοίνωσης: