ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ»

Η διενέργεια της  δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή των μελών Επιτροπής Διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών) της περ. α της παρ. 9 του άρ. 221 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τον διαγωνισμό μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη,  20/10/2021 και  ώρα  10:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας και Περιβάλλοντος μέσω της διαδικτυακής  εφαρμογής  Μη.Μ.Ε.Δ. (https://mimed.ggde.gr)  της  Γενικής  Γραμματείας  Υποδομών  του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Δείτε παρακάτω το σχετικό αρχείο ανακοίνωσης.