Ιστορικό

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

Το άρθρο 13 του ν. 4071/2012 προέβλεπε τη δημιουργία Περιφερειακών Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) σε όλη τη χώρα και τη συγχώνευση των υπαρχόντων τοπικών Φο.Δ.Σ.Α στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α μέχρι την 31/12/2012.

Η συγχώνευση των τοπικών Φο.Δ.Σ.Α παρατάθηκε 3 φορές. Η 1η μέχρι τις 31/12/2013, η 2η μέχρι τις 31/12/2015,  και η 3η μέχρι τις 31/05/2016.

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 4191/93592/14.5.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1861) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 7652/167510/23.8.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2408), αποφασίστηκε η σύσταση Συνδέσμου με την επωνυμία «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με την μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, στον οποίο μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στις 09/04/2013, σε εφαρμογή του Ν. 4071/2012 και της προαναφερόμενης συστατικής πράξης, συγκροτήθηκε ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συμμετείχαν και οι 25 Δήμοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Όργανα του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ήταν

–        Το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείτο από 55 μέλη, τα οποία ορίζονταν με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων.

–        Εκτελεστική Επιτροπή που αποτελείτο από 7 μέλη και εκλεγόταν από το Δ.Σ.

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είχε την αρμοδιότητα του σχεδιασμού (ΠΕ.Σ.Δ.Α) ενώ παράλληλα υπήρχαν και οι 11 τοπικοί Φο.Δ.Σ.Α, στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οι οποίοι είχαν την αρμοδιότητα της λειτουργίας των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην περιοχή τους.

Οι 11 τοπικοί Φο.Δ.Σ.Α που υπήρχαν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είχαν διαφορετικές νομικές μορφές.

–        5 Φο.Δ.Σ.Α είχαν την μορφή του Συνδέσμου (Ν.Π.Δ.Δ)

–        2 Φο.Δ.Σ.Α ήταν Δήμοι (Ν.Π.Δ.Δ)

–        4 Φο.Δ.Σ.Α είχαν την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας των Ο.Τ.Α  (Ν.Π.Ι.Δ)

Σε εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του Ν. 4071/2012, μετά από αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε ποσοστό 72,50%, ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α., δυνάμει της υπ’ αρ. 1869/24-4-2015 απόφασης άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας. Η ανακοίνωση καταχώρισης της μετατροπής έγινε από το Γ.Ε.ΜΗ. με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1369/2015 έγγραφο στις 30-4-2015 και καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 355385. Το εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνει περίληψη του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας.

 Η συσταθείσα με τον τρόπο αυτό Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ, με την επωνυμία «Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. των ΟΤΑ», προέβη στις απαιτούμενες από τη νομοθεσία πράξεις δημοσιότητας και ενεγράφη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 13403241700.

Στη συνέχεια, με αποφάσεις 6 τοπικών Φο.Δ.Σ.Α αποφασίσθηκε η συγχώνευσή τους στον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.

Οι 6 τοπικοί συγχωνευμένοι Φο.Δ.Σ.Α ήταν οι παρακάτω : 

–        2η Δ.Ε. Περιφέρειας ή 2η Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας – Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας (ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε)

–        3η Δ.Ε. Περιφέρειας ή 1η Δ.Ε. Ν. Ευβοίας – Σύνδεσμος Διαχείρισης ΧΥΤΑ Βόρειας Δ.Ε. Ν. Εύβοιας

–        4η Δ.Ε. Περιφέρειας ή 2η Δ.Ε. Ν. Ευβοίας – Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμων Κεντρικής Εύβοιας (ΕΣΔΑΔΚΕ)

–        7η Δ.Ε. Περιφέρειας ή Δ.Ε. Ν. Ευρυτανίας – Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων Ν. Ευρυτανίας

–        9η Δ.Ε. Περιφέρειας ή 2η Δ.Ε. Ν. Φθιώτιδας – ΦοΔΣΑ Κεντρικής Φθιώτιδας Α.Ε.

–        11η Δ.Ε. Περιφέρειας ή Δ.Ε. Ν. Φωκίδας – Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Φωκίδας (ΣΔΑΝΦ)

Έτσι, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4523/30-9-2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας εκδόθηκε προσωρινή διοικητική πράξη περί συγχώνευσης έξι φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ. Η συγχώνευση κατέστη οριστική με την υπ’ αρ. 3174/12-7-2017 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας . Η εν λόγω απόφαση καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ: 1116890 στις 13-7-2017 και η ανακοίνωση της καταχώρησης έγινε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 849109/13-7-2017 έγγραφο του ΓΕΜΗ.

Ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α μετά την συγχώνευση των 6 τοπικών ΦοΔΣΑ κατέστη καθολικός διάδοχος των παραπάνω συγχωνευθέντων ΦοΔΣΑ, και ανέλαβε από τις 8 Οκτωβρίου 2015 την λειτουργία των ΧΥΤΑ Ιστιαίας, Χαλκίδας & Θήβας και από την 1 Δεκεμβρίου 2015 και του ΧΥΤΑ Λαμίας.

Στους 6 τοπικούς Φο.Δ.Σ.Α που συγχωνεύθηκαν και που  λειτουργούσαν ως ανώνυμες εταιρίες και ως σύνδεσμοι, μετείχαν δεκαεπτά (17) Δήμοι αντιπροσωπεύοντας το 77% του πληθυσμού της Περιφέρειας (422.236 κάτοικοι, επί συνόλου 547.390 κατοίκων).

Με τα άρθρα 225-247 του ν.4555/2018 καταργήθηκε ο ν.4071/2012 και προβλέπεται πλέον η δυνατότητα δημιουργίας μέχρι τριών ΦοΔΣΑ σε κάθε Περιφέρεια με τη νομική μορφή του Συνδέσμου ή της Ανώνυμης Εταιρείας των ΟΤΑ, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ή προβλέπεται από το ΠΕΣΔΑ να έχουν τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις (ΜΕΑ και ΧΥΤΥ) για την ολοκληρωμένη διαχείριση του συνόλου των στερεών αποβλήτων (σύμμεικτα, βιοαπόβλητα και ανακυκλώσιμα, δηλαδή πράσινος, καφέ και μπλε κάδος αντίστοιχα) στη περιοχή ευθύνης τους. Για τους νησιωτικούς Δήμους προβλέπεται επίσης η δυνατότητας διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του νησιού από τους ίδιους τους Δήμους.

Για τον καθορισμό των ΦοΔΣΑ που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο άρθρο 245 του ν. 4555/2018 προβλεπόταν εξάμηνη προθεσμία για τη λήψη αποφάσεων από τους Δήμους κάθε Περιφέρειας, σχετικά με το ΦοΔΣΑ που επιθυμούν να συμμετέχουν με βάση τις αποφάσεις αυτές, ενώ στη συνέχεια προβλεπόταν και η έκδοση πράξης από τον οικείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που θα διαπίστωνε τους ΦοΔΣΑ που μπορούν να λειτουργούν νόμιμα στη Περιφέρεια.

Σε εφαρμογή της διάταξης αυτής, εκδόθηκαν η πράξη 6122/170152 (ΦΕΚ Β’ 3949/8.10.2019) και η συμπληρωματική πράξη 214905 (ΦΕΚ Β’ 5186/24.11.2020) του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ ορίζεται ως ο μοναδικός αρμόδιος φορέας που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου για τη διαχείριση των απορριμμάτων όλης της Περιφέρειας, στον οποίο θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Με την ανωτέρω πράξη του Συντονιστή, ο Δήμος Σκύρου, λόγω και της νησιωτικότητάς του, ορίζεται αρμόδιος για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων της περιοχής ευθύνης του (ΧΥΤΑ Σκύρου κτλ) και συμμετέχει στο φορέα μόνο για τον σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ). Σήμερα στο κεφάλαιο του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας μετέχουν οι 23 από τους 25 Δήμους της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας (δεν συμμετέχουν οι Δήμοι Λιβαδειάς & Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας)