ΠΕΣΔΑ

Σε εφαρμογή του ν.4042/2012, του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και για την υλοποίηση των αιρεσιμοτήτων του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ (2014-2020), το 2016 εκπονήθηκαν τα αναθεωρημένα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α) σε όλη τη χώρα πενταετούς διάρκειας (2016-2020). Το νέο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο (ΑΔΑ: ΨΧΚΙ7ΛΗ-Χ46), και εγκρίθηκε με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’/31/16-01-2017. Στο αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ τίθενται οι νέοι ποσοτικοί στόχοι για τη διαχείριση των απορριμμάτων μέχρι το 2020 και προσδιορίζεται ο απαιτούμενος αριθμός εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και δράσεων για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας και της Εθνικής Νομοθεσία.

Τον Σεπτέμβριο του 2020 εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε  (ΦΕΚ Β’/185/29-09-2020) το νέο ΕΣΔΑ δεκαετούς διάρκειας (2020-2030). Σε αυτό ενσωματώνονται οι νέοι στόχοι που θέτουν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων μέχρι το 2030. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η εκπόνηση των νέων ΠΕΣΔΑ για αυτή την περίοδο. Με βάση το άρθρο 35 του ν.4042/2012 ο ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ είναι αρμόδιος για την εκπόνηση και υλοποίηση του νέου ΠΕΣΔΑ για τη Στερεά Ελλάδα για την περίοδο 2020-2030.