Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Γενικά

Ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.  (εφεξής «ΦΟΔΣΑ») σέβεται απόλυτα την ιδιωτικότητά σας και επιθυμεί τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι και να παραμένουν εμπιστευτικά. Με βάση αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, η Εταιρεία έχει εναρμονιστεί πλήρως με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας του Ν. 4624/2019 και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» – «General Data Protection Regulation» – στο εξής «Κανονισμός»), όπως αυτός ισχύει.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου στοχεύει στην ενημέρωσή σας σχετικά με τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων ενδεχομένως παρέχετε οι ίδιοι μέσω αυτού του ιστότοπου ή λόγω της αλληλεπίδρασής του με άλλους ιστότοπους.

Η Πολιτική Απορρήτου θα πρέπει να αναγνωσθεί συνδυαστικά με οποιαδήποτε άλλη σχετική ειδοποίηση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να παρέχουμε όσον αφορά ειδικές περιπτώσεις συλλογής ή επεξεργασίας προσωπικών σας δεδομένων.

Παρακαλούμε αφιερώσετε λίγο χρόνο στην ανάγνωση αυτής της Πολιτικής, ώστε να ενημερωθείτε σφαιρικά σχετικά με το αν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, ποια είναι αυτά, τον τρόπο με τον οποίο προβαίνουμε σε επεξεργασία και φυσικά το σκοπό της επεξεργασίας.

Ποιοι είμαστε

Ο ΦΟΔΣΑ έχει την αρμοδιότητα του σχεδιασμού & της λειτουργίας των έργων και εγκαταστάσεων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αρ. 227 ν.4555/2018 & αρ.35 του Ν. 4042/2012).

Υπό το πρίσμα της δραστηριότητας του, δεσμεύεται πλήρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του ιστότοπού του. 

Επιδιώκουμε να γίνουμε εκ των προτέρων σαφείς σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε, τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών και τα δικαιώματα με τα οποία σας εξοπλίζει η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε συμμόρφωση με  τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων που αφορούν το πρόσωπό σας δια μέσω του ιστότοπου μας, η Εταιρεία αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας αυτών των προσωπικών σας δεδομένων.

Ορισμοί

Ορισμένοι από τους όρους που εμφανίζονται στην παρούσα πολιτική έχουν νομική σημασία και ορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Έτσι:

«Επεξεργασία»κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
«Προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
«Συγκατάθεση»κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο δηλώνει με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, ότι συμφωνεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα.
«Υπεύθυνος επεξεργασίας»το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή άλλος φορέας, ο οποίος καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Περισσότερα για τους ορισμούς μπορείτε να βρείτε στο άρθρο 4 του Κανονισμού (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL)

Αρχές που διέπουν την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας

Η συλλογή και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία διέπεται από τις ακόλουθες αρχές, όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω στον Κανονισμό:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια
 • Περιορισμός του σκοπού
 • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων
 • Ακρίβεια
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εφαρμόζουμε τις ανωτέρω αρχές σε όλα τα στάδια της αλληλεπίδρασης μαζί σας διαμέσου του ιστότοπού μας.

Τι προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι πάντοτε σχετικά με την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας προς εσάς και απαραίτητα για την παροχή σε εσάς των επιθυμητών πληροφοριών δια μέσω της ιστοσελίδας μας. Σε περίπτωση που συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, θα συλλέξουμε όνομα, επώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ θα τηρήσουμε τα στοιχεία αυτά στα αρχεία μας μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για την διεκπεραίωση του υποβληθέντος αιτήματός σας.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας  συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως το είδος των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε ή τη συχνότητα και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων σας. Επιπλέον, οι διακομιστές, τα αρχεία καταγραφής και οι υπόλοιπες τεχνολογίες συλλέγουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες προκειμένου να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε, να προστατεύουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με τρίτους μόνο υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική ή εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

O κατωτέρω πίνακας, όπως ορίζεται από το νόμο, παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τον σκοπό της επεξεργασίας, καθώς και τη νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία.

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Όνομα, επίθετο και ηλεκτρονική διεύθυνσηΕπικοινωνία με τους επισκέπτες-χρήστεςΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ
Ηλεκτρονική διεύθυνσηΑποστολή newsletterΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ
Πληροφορίες συσκευής, όπως τύπος και γλώσσα προγράμματος περιήγησης ιστούΒελτίωση της εμπειρίας χρήσης του ιστότοπου μας Τεχνική δυνατότητα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιστοτόπου 
Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, τις επισκέψεις σας και τη χρήση του παρόντος ιστότοπου (π.χ. τη διεύθυνση IP σας, τη γεωγραφική σας θέση, το πρόγραμμα περιήγησής σας,  τη διάρκεια της επίσκεψης και τον αριθμό προβολών της σελίδας).  Βελτίωση της εμπειρίας χρήσης του ιστότοπου μαςΦιλική και εύκολη προς τον Χρήστη λειτουργία του Ιστοτόπου

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους υπεργολάβους-αποδέκτες για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους μας όπως:

 • Επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών, όπως διαχειριστές ιστοσελίδων, που συντελούν στην ορθή  λειτουργία της ιστοσελίδας μας

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία  διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα  για όσο διάστημα παραμένουν σε ισχύ οι σκοποί, για τους οποίους συλλέχθηκαν και αναφέρονται παραπάνω. Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας σε συμμόρφωση με την πολιτική της εταιρείας μας και υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που σας έχουμε περιγράψει παραπάνω. Κατ’ εξαίρεση, η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο στην περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων του. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα λάβετε σχετική ενημέρωση. 

Προστασία των ανηλίκων

Σε περίπτωση που ανήλικοι χρήστες επισκέπτονται αυτοβούλως τον ιστότοπο μας και αυτό δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί, η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη.

Τα δικαιώματά σας ως προς τα δεδομένα που συλλέγει ο ιστότοπος

Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε δικαίωμα :  

 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας,  
 • Διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας,   
 • Διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,  
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις   
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας ,  εφόσον ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
 • Φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων,   
 • Υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας.  

Η Εταιρεία  θα εξετάσει και θα απαντήσει στα ως άνω αιτήματά σας εντός μηνός από την παραλαβή τους. Κατ’ εξαίρεση, αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 2 ακόμα μήνες, εφόσον απαιτείται περαιτέρω χρόνος και το αίτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο.    

Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας  που αφορούν τον  ιστότοπο e-mail: info@fodsaste.gr

ή τηλεφωνικά στα 22620-80821 / 22620-27977 / 22620-89627.

Μπορείτε να υποβάλλετε ένα αίτημα πρόσβασης δωρεάν, ωστόσο, ανάλογα με τις προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε, η Εταιρεία μας ενδέχεται να χρεώσει ένα ποσό προκειμένου να καλύψει το κόστος της παροχής των λεπτομερειών για τις πληροφορίες που διαθέτει. Ο ΦΟΔΣΑ,  θα σας ενημερώνει για το ενδεχόμενο τέτοιων χρεώσεων με τη λήψη του αιτήματος πρόσβασής σας και θα αναμένει την επιβεβαίωσή σας για τη συνέχιση της διαδικασίας και την καταβολή του αναφερόμενου ποσού.

Μέτρα προστασίας που έχουμε λάβει

Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας στην προσπάθεια μας να αποτρέψουμε ενδεχόμενη τυχαία απώλεια προσωπικών πληροφοριών, τη χρήση ή την πρόσβαση με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

Όσοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους νόμιμους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω υπόκεινται σε αυστηρό καθήκον εμπιστευτικότητας.

Επιπλέον, διαθέτουμε διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων της ασφάλειας δεδομένων. 

Συγκεκριμένα ο ιστότοπος:

 • Λαμβάνει κάθε οργανωτική και τεχνολογική προφύλαξη για να εμποδίσει την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.
 • Αποθηκεύει το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους χρήστες σε ασφαλείς διακομιστές.

Εποπτική Αρχή

Ελπίζουμε ότι είμαστε σε θέση να επιλύσουμε κάθε ερώτημα ή ανησυχία σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν είστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρείαεπεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), η οποία βρίσκεται επί της οδού Κηφισίας 1-3 στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, τηλ. 210-6475600 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@dpa.gr

Επικαιροποίηση

Η Εταιρεία επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική ανά διαστήματα, δημοσιεύοντας την επικαιροποιημένη έκδοση στην ιστοσελίδα της.

Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα Πολιτική για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους αυτής.