ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΣ ΦΟΔΣΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.»

(Αρ. ΓΕΜΗ 134032417000)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΩΝ  Ο.Τ.Α.»  και  τον  δ.τ.  «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς

Ελλάδας ΑΕ», με την υπ΄ αριθ.: 95/31-05-2021 απόφασή του, ΚΑΛΕΙ τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας των Ο.Τ.Α. «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη για λόγους περιορισμού της εξάπλωσης του covid 19, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης για την ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων των Δήμων της Κεντρικής & Νότιας Εύβοιας.

Στην Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι μέτοχοι του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ μέσω των αντιπροσώπων τους και σύμφωνα με  όσα ορίζονται στο καταστατικό.

   Θήβα, 31 Μαΐου 2021    

Το Διοικητικό Συμβούλιο