ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΣ Φο.Δ.Σ.Α. 02 06 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.»

(Αρ. ΓΕΜΗ: 134032417000)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΩΝ  Ο.Τ.Α.»  και  τον  δ.τ.  «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς

Ελλάδας Α.Ε.», με την υπ΄ αριθ.: 72/05-05-2022 απόφασή του, ΚΑΛΕΙ τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας των Ο.Τ.Α. «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 02 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας (οδός: Αινιάνων 6, Λαμία), με θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Λήψη απόφασης για την ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων των Δήμων της Κεντρικής & Νότιας Εύβοιας.
  2. Διάφορες ανακοινώσεις – Λοιπά Θέματα.

Στην Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι μέτοχοι του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. μέσω των αντιπροσώπων τους και σύμφωνα με  όσα ορίζονται στο καταστατικό.

Σημειώνεται ότι, όσοι δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν δια ζώσης και για λόγους περιορισμού της εξάπλωσης του covid-19, θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στην συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης διαδικτυακά, μέσω συνδέσμου που θα τους κοινοποιηθεί.

Λαμία, 5 Μαΐου 2022    

Το Διοικητικό Συμβούλιο