ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ Φο.Δ.Σ.Α. 01-09-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ –
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.»
(Αρ. ΓΕΜΗ 134032417000)


Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.» και τον δ.τ. «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», με την υπ΄ αριθ.: 129/28-07-2022 απόφασή του, ΚΑΛΕΙ τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας των Ο.Τ.Α. «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 1η/9/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ., στη Θήβα, και συγκεκριμένα στο Συνεδριακό Κέντρο της Θήβας-Αίθουσα «ΑΡΜΟΝΙΑ» (οδός Λουκά Μπέλλου 1), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση τεχνικού προγράμματος φορέα έτους 2023.
  2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1-31.12.2021 & των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
  3. Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της έβδομης (7ης) εταιρικής χρήσης 01.01.2021- 31.12.2021.
  4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή – λογιστή (τακτικού – αναπληρωματικού) για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.
  5. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού 2021.
  6. Έγκριση προϋπολογισμού 2023.
  7. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής φορέα έτους 2023 και προσδιορισμός της ετήσιας εισφοράς ΟΤΑ.
  8. Διάφορες ανακοινώσεις – Λοιπά Θέματα.

Στην Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι μέτοχοι του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. μέσω των αντιπροσώπων τους και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό.
Όσοι δεν μπορέσουν να παρευρεθούν δια ζώσης, θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στην συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης διαδικτυακά, μέσω συνδέσμου που θα τους κοινοποιηθεί.
Θήβα, 28 Ιουλίου 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο