ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 14/04/2022

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση (8η/2022) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας – Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α, που θα γίνει την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022, και ώρα 9:00 πμ, με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3ης παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ. ΘΗΒΑΣ» (Υ/Ε 1 της Πράξης με κωδικό MIS 5066795)
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 8ης παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) ΚΑΙ Χ.Υ.Τ.Υ. ΛΑΜΙΑΣ» (Υ/Ε 1 της Πράξης με κωδικό MIS 5010186)»
 3. Συγχώνευση του ΦοΔΣΑ Λοκρίδας ΑΕ στον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 50025/18-3-2022 (ΦΕΚ1655/β’/07-4-2022) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας σε εφαρμογή του ν.4555/2018.
 4. Επικαιροποίηση της με αρ. 41/11-03-2022 Απόφασης του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με θέμα “Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου παράδοσης στη σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» της υπ’αριθμ.πρωτ.1573/2021 Διακήρυξης και ειδικότερα για το ΤΜΗΜΑ Δ΄ με επί μέρους τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑ ΣΕΙΡΑΔΙΩΝ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 132771)»” κατόπιν της Υπ. Αρ.πρωτ.:ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3435/31-03-2022 Απόφασης με τίτλο “Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ Δ΄ – ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΣΕΙΡΑΔΙΩΝ – (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ» Α/Α 7 της Πράξης 5001123”.
 5. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικών Ι & ΙΙ (Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά & Οικονομική Προσφορά) της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ» της υπ’αριθμ.πρωτ.174/2022 Διακήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 154061).
 6. Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου παράδοσης στη σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» της υπ’αριθμ.πρωτ.1404/2020 Διακήρυξης και ειδικότερα για το ΤΜΗΜΑ Ζ΄ με επί μέρους τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΑΙΩΝ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93885).
 7. Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου παράδοσης στη σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» της υπ’αριθμ.πρωτ.1404/2020 Διακήρυξης και ειδικότερα για το ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ με επί μέρους τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93882).
 8. Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης (30%) της από 09-06-2020 σύμβασης με τον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ ΟΕ» για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ».
 9. Λήψη απόφασης για παράταση χρονικής ισχύος της από 17-04-2020 σύμβασης με τον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ ΟΕ» για την «ΜΙΣΘΩΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ – ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ».
 10. Λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης Παροχής Νομικών Υπηρεσιών, για την κάλυψη των αναγκών του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, στο πλαίσιο της υπ’αριθ.πρωτ. 785/06-04-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 11. Λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ στο Δήμο Καρπενησίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ   

                                                                                                                 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

Α. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 1. Γεώργιος Αναστασίου, Δήμαρχος Θηβαίων, Αντιπρόεδρος ΔΣ
 2. Αθανάσιος Ζεκεντές, Δήμαρχος Λοκρών, Μέλος ΔΣ
 3. Γεώργιος Καπεντζώνης, Δήμαρχος Δωρίδος, Μέλος ΔΣ
 4. Ιωάννης Κοντζιάς, Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, Μέλος ΔΣ
 5. Γεώργιος Ντασιώτης, Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος ΔΣ
 6. Νικόλαος Σουλιώτης, Δήμαρχος Καρπενησίου, Μέλος ΔΣ
 7. Αθανασία Στιβακτή, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, Μέλος ΔΣ
 8. Ιωάννης Συκιώτης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων, Μέλος ΔΣ
 9. Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών, Μέλος ΔΣ
 10. Γεώργιος Χαντζής, Δήμαρχος Μακρακώμης, Μέλος ΔΣ

Β. ΔΗΜΟΙ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

 1. Ελένη Βάκα, Δήμαρχος Χαλκιδέων
 2. Βασίλειος Περγάλιας, Δήμαρχος Τανάγρας
 3. Βιργινία Στεργίου, Δήμαρχος Στυλίδας
 4. Γεώργιος Σταμούλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ. Άννας
 5. Κηρύκος Μπασινάς, Αντιδήμαρχος Δ. Ερέτριας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΩΝ – ΜΕΤΟΧΩΝ

 1. Ιωάννης Δημητρόπουλος, Δήμαρχος Ερέτριας
 2. Παρασκευή Καράλη, Δήμαρχος Ορχομενού
 3. Αλέξης Καρδαμπίκης, Δήμαρχος Αγράφων
 4. Χαράλαμπος Λιόλιος, Δήμαρχος Δομοκού
 5. Νικόλαος Μαυρίκος, Δήμαρχος Σκύρου
 6. Αθανάσιος Μπουραντάς, Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου
 7. Ελευθέριος Ραβιόλος, Δήμαρχος Καρύστου
 8. Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, Δήμαρχος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ Άννας
 9. Γεώργιος Ψαθάς, Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων

Εσωτερική Διανομή

– Γενική Διεύθυνση

– Νομική Υπηρεσία

– Δ/νση  Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

– Δ/νση Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων

– Δ/νση Προγρ/σμού Μελετών Έργων Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος

– Δ/νση Διαχείρισης Λοιπών Στερεών Αποβλήτων