ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΦοΔΣΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 27/06/2022

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση (12η/2022) του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας – Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α, που θα γίνει την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, και ώρα 09:30 πμ, στη Λαμία στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας (οδός: Αινιάνων 6).

Όποια μέλη δεν μπορέσουν να παραστούν δια ζώσης, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://join.skype.com/ljppOHl6XTbO.για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Ενημερωτικά θέματα «Πορεία και πλαίσιο ενεργειών εκπόνησης και ολοκλήρωσης ΤοΣΔΑ»
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σχεδίου τεχνικού προγράμματος έτους 2023 για αποστολή στα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων-Μελών του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., σύμφωνα με το άρθ. 242 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133)
 3. Έγκριση σχεδίου Οικονομικού Απολογισμού 2021.
 4. Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού του Φορέα για το 2023.
 5. Έγκριση σχεδίου Τιμολογιακής πολιτικής του Φο.Δ.Σ.Α. για το 2023 και ορισμού ετήσιας εισφοράς ΟΤΑ (αρ.237 ν.4555/2018).
 6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των Πρακτικών ΙΙ & ΙΙα (Αξιολόγηση και βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο «Μελέτες Επέκτασης Χ.Υ.Τ.Υ. Άμφισσας» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 180702, Y/E 1 της Πράξης με κωδικό MIS 5069530)
 7. Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου παράδοσης στη σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» της υπ’αριθμ.πρωτ. 1404/2021 Διακήρυξης και ειδικότερα για το ΤΜΗΜΑ Δ΄ με επί μέρους τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 93873).
 8. Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης (100%) της από 02-07-2021 σύμβασης, με τον οικονομικό φορέα «AQUAMOB ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ» της υπ’αρ.πρωτ. 3773/2020 Διακήρυξης.
 9. Επικύρωση του σχεδίου απόφασης σχετικά με την επάρκεια των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.», παρόχου δάνειας εμπειρίας στον υποψήφιο ανάδοχο «AQUAMOB ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» στο πλαίσιο του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ανοιχτής διαδικασίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ» της υπ’αριθμ.174/2022 Διακήρυξης (α/α ΕΣΗΔΗΣ:154061), κατόπιν της 54Θ/27-05-2022 Πράξης της Επιτροπή του άρθρου 73 παρ.9 του Ν.4412/2016.
 10. Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ» της υπ’αριθμ.πρωτ.174/2022 Διακήρυξης διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 154061).
 11. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της από 05/10/2021 σύμβασης με την εταιρεία «FERI-TRI Α.Β.Ε.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ-ΑΠΟΝΕΡΩΝ-ΛΥΜΑΤΩΝ» που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΙΪΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΘΗΒΑΣ».
 12. Επικαιροποίηση της υπ’αρ.102/2022 Απόφασης του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με θέμα “Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου παράδοσης στη σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» της υπ’αριθμ.πρωτ.1573/2021 Διακήρυξης και ειδικότερα για το ΤΜΗΜΑ Δ΄ με επί μέρους τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑ ΣΕΙΡΑΔΙΩΝ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 132771)»” κατόπιν της Υπ. Αρ.πρωτ.:ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6766/19-06-2022 Απόφασης με τίτλο “Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ Δ΄ – ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΣΕΙΡΑΔΙΩΝ – (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ» Α/Α 7 της Πράξης 5001123”.
 13. Παράσταση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, κατόπιν παραπομπής της με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 2209/166/2021 ανακοπής της ΔΕΥΑΧ κατά του ΦοΔΣΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ   

 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

           ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 1. Γεώργιος Αναστασίου, Δήμαρχος Θηβαίων, Αντιπρόεδρος ΔΣ
 2. Αθανάσιος Ζεκεντές, Δήμαρχος Λοκρών, Μέλος ΔΣ
 3. Γεώργιος Καπεντζώνης, Δήμαρχος Δωρίδος, Μέλος ΔΣ
 4. Ιωάννης Κοντζιάς, Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, Μέλος ΔΣ
 5. Γεώργιος Ντασιώτης, Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Μέλος ΔΣ
 6. Νικόλαος Σουλιώτης, Δήμαρχος Καρπενησίου, Μέλος ΔΣ
 7. Αθανασία Στιβακτή, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, Μέλος ΔΣ
 8. Ιωάννης Συκιώτης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων, Μέλος ΔΣ
 9. Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών, Μέλος ΔΣ
 10. Γεώργιος Χαντζής, Δήμαρχος Μακρακώμης, Μέλος ΔΣ

Β. ΔΗΜΟΙ-ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΓΟΥ

 1. Ελένη Βάκα, Δήμαρχος Χαλκιδέων
 2. Βασίλειος Περγάλιας, Δήμαρχος Τανάγρας
 3. Βιργινία Στεργίου, Δήμαρχος Στυλίδας
 4. Γεώργιος Σταμούλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ. Άννας
 5. Κηρύκος Μπασινάς, Αντιδήμαρχος Δ. Ερέτριας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γ. ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΩΝ – ΜΕΤΟΧΩΝ

 1. Ιωάννης Δημητρόπουλος, Δήμαρχος Ερέτριας
 2. Παρασκευή Καράλη, Δήμαρχος Ορχομενού
 3. Αλέξης Καρδαμπίκης, Δήμαρχος Αγράφων
 4. Χαράλαμπος Λιόλιος, Δήμαρχος Δομοκού
 5. Νικόλαος Μαυρίκος, Δήμαρχος Σκύρου
 6. Αθανάσιος Μπουραντάς, Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου
 7. Ελευθέριος Ραβιόλος, Δήμαρχος Καρύστου
 8. Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, Δήμαρχος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ Άννας
 9. Γεώργιος Ψαθάς, Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων

Εσωτερική Διανομή

– Γενική Διεύθυνση

– Νομική Υπηρεσία

– Δ/νση  Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

– Δ/νση Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων

– Δ/νση Προγρ/σμού Μελετών Έργων Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος

– Δ/νση Διαχείρισης Λοιπών Στερεών Αποβλήτων