Πρόσκληση ΔΣ 09/04/12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην έδρα της επιχείρησης (οδός Τσεβά, αρ. 2 και Πινδάρου) σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. Α.Ε, τη Δευτέρα 9 Απριλίου 2012 και ώρα 14.00, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ Ενημέρωση σχετικά με το Νόμο του ΥΠ.ΕΣ. «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/» («Καλλικράτης 2») Ενημέρωση σχετικά με την χρηματοδότηση της επιχείρησης για την κατασκευή των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) & Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ) 1. Επέκταση προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης 2. Τροποποίηση προγράμματος αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών 3. Υλοποίηση προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα Δημοτικά σχολεία των Δ-Μελών 4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9/2012 απόφασης περί χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας Η συμμετοχή όλων λόγω της σπουδαιότητας των θεμάτων κρίνεται εξαιρετικά αναγκαία. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤOY Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ