Πρόσκληση ΔΣ 09/04/12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην έδρα της επιχείρησης (οδός Τσεβά, αρ. 2 και Πινδάρου) σε  έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. Α.Ε, τη Δευτέρα 9 Απριλίου 2012 και ώρα 14.00, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

Ενημέρωση σχετικά με το Νόμο του ΥΠ.ΕΣ. «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/» («Καλλικράτης 2»)    Ενημέρωση σχετικά με την χρηματοδότηση της επιχείρησης για την κατασκευή των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων  (ΜΕΑ) & Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων  (Α.Ε.Κ.Κ)

1.    Επέκταση προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης
2.    Τροποποίηση προγράμματος αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών
3.    Υλοποίηση προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα Δημοτικά σχολεία των Δ-Μελών
4.    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9/2012 απόφασης  περί χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας

Η συμμετοχή όλων λόγω της σπουδαιότητας των θεμάτων κρίνεται εξαιρετικά αναγκαία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤOY Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ