12η Συνεδρίαση ΔΣ στις 20-8-2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην έδρα της επιχείρησης (οδό Τσεβά, αρ. 2 και Πινδάρου) σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. Α.Ε, την Τρίτη 20 Αυγούστου 2013 και ώρα 12.00, όπου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

Ενημέρωση

 1. Έγκριση Τευχών δημοπράτησης για τη διενέργεια εθνικού ανοιχτού διαγωνισμού για την  παροχή εργασιών με τίτλο Έγκριση Τευχών δημοπράτησης για τη διενέργεια εθνικού ανοιχτού διαγωνισμού για την  παροχή εργασιών με τίτλο «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη λειτουργία της Ανακύκλωσης της 2ης ΔΕ Ν Βοιωτίας και της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ»
 2. Λήψη απόφασης για τη στελέχωση της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση Επτά (7) Ανενεργών ΧΑΔΑ Δήμων Θηβαίων & Τανάγρας»
 3. Παράταση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με μηχανικό για την επίβλεψη του έργου με τίτλο «Επέκταση & Αναβάθμιση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Θήβας»
 4. Έγκριση αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2013 για πρόσληψη ενός ατόμου ΤΕ Οικονομικού με Σύμβαση Ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας
 5. Υποβολή αίτησης της επιχείρησης στο Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη ενός ανέργου ατόμου με Αναπηρίες (A.με.Α) του ΟΑΕΔ.
 6. Λήψη απόφασης για είσπραξη οφειλών Δήμων Μελών σύμφωνα με τον N. 4071/12
 7. Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μυοκτονίας και απεντόμωσης στο χώρο του ΧΥΤΑ
 8. Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών
 9. Λήψη απόφασης για παροχή νομικών υπηρεσιών στην επιχείρηση                     

    

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ

 

    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ