1816 02-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λειτουργίας ΧΥΤΑ Θήβας Δνσης Διοικητικών Υπηρεσιων

 

Ημερομηνία : 02-12-2014
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1816

 

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ της 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας (ΧΥΤΑ Θήβας) και της Δ/νσης Διοικητικών υπηρεσιών της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ».

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ

προκηρύσσει

Εθνικό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την  παροχή εργασιών με τίτλο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ της 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας (ΧΥΤΑ Θήβας) και της Δ/νσης Διοικητικών υπηρεσιών της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ», διάρκειας δέκα (10) μηνών προϋπολογισμού εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (178.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 23%, συνολικού ποσού διακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ (218.940,00 €), σύμφωνα με την από 01-12-2014 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, στη διεύθυνση Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου στη Θήβα, ΤΚ 32200, Τηλ : 2262080821-2262027977, Fax: 2262089627, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 πμ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση της εργασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην από 01-12-2014 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ. Τα συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νομική μορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο 3.560,00 ευρώ.

Ημερομηνία και ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 3:00 μμ, στα γραφεία της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, στη διεύθυνση Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου στη Θήβα, ΤΚ 32200, Τηλ: 2262080821-2262027977, Fax: 2262089627.

Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την εκτέλεση του διαγωνισμού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3463/06 και του Π.Δ. 28/80, όπως ισχύουν, ενώ οι προσφορές που θα κατατεθούν ισχύουν και δεσμεύουν  τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της διενέργειας  του διαγωνισμού.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού, όπως και κάθε πληροφορία για αυτόν, μπορούν να ζητηθούν από την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014 έως και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014, από τις 7:30 μμ έως και τις 2:30 μμ, στα γραφεία της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, στη διεύθυνση Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου στη Θήβα, ΤΚ 32200, Τηλ: 2262080821-2262027977, Fax: 2262089627.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ
της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ