Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε»

 

Ημερομηνία : 2912-2014
Αριθμ.Πρωτοκ: 1970

 

 

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού

για την εργασία«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε»

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ

προκηρύσσει

Εθνικό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή εργασιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσίας για τηνΥγειονομική Ταφή στο ΧΥΤΑ της 2ης ΔΕ Ν Βοιωτίας και για λοιπές Υποστηρικτικές Εργασίες της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ», διάρκειας επτά (7) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερώνκαι προϋπολογισμού εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (196.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι συνολικού ποσού διακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων και ογδόντα ευρώ (241.080,00 €), σύμφωνα με την από 29-12-2014 Μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, στη διεύθυνση Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου στη Θήβα, ΤΚ 32200, Τηλ: 2262080821-2262027977, Fax: 2262089627, την Τετάρτη 14Ιανουαρίου 2014 και ώρα 12:00, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση της εργασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην από 29-12-2014Μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ. Τα συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νομική μορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο 3.920,00 ευρώ.

Ημερομηνία και ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών είναι η Τετάρτη 14Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00. Οι προσφορές που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 13Ιανουαρίου 2015και ώρα 3:00 μμ, στα γραφεία της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, στη διεύθυνση Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου στη Θήβα, ΤΚ 32200, Τηλ: 2262080821-2262027977, Fax: 2262089627.

Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την εκτέλεση του διαγωνισμού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3463/06 και του Π.Δ. 28/80, όπως ισχύουν, ενώ οι προσφορές που θα κατατεθούν ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού, με χρέωση δέκα (10) ευρώ, όπως και κάθε πληροφορία για αυτόν, μπορούν να ζητηθούν από την Τετάρτη31 Δεκεμβρίου 2014 έως και την Τρίτη 13Ιανουαρίου2015, από τις 7:00 πμ έως και τις 3:00 μμ, στα γραφεία της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, στη διεύθυνση Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου στη Θήβα, ΤΚ 32200, Τηλ: 2262080821-2262027977, Fax: 2262089627.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ
της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ