Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία «Παροχή υποστηρικτικής υπηρεσίας για τη λειτουργία της Aνακύκλωσης της ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ

 

 

               Ημερομηνία : 02-02-2015

     Αριθμ. Πρωτοκ: 100

 

 

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού

για την εργασία «Παροχή υποστηρικτικής υπηρεσίας για τη λειτουργία της Aνακύκλωσης της ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε»

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ

προκηρύσσει

Εθνικό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή εργασιών με τίτλο «Παροχή υποστηρικτικής υπηρεσίας για τη λειτουργία της Ανακύκλωσης της ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε», διάρκειας δέκα (10) μηνών και προϋπολογισμού εκατόν ενενήντα μίας χιλιάδων ευρώ (191.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι συνολικού ποσού διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρώ (234.930,00 €), σύμφωνα με την από 27-01-2015 Μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, στη διεύθυνση Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου στη Θήβα, ΤΚ 32200, Τηλ: 2262080821-2262027977, Fax: 2262089627, την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10:00, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση της εργασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην από 27-01-2015 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ. Τα συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νομική μορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των 3.820,00 ευρώ.

Ημερομηνία και ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών είναι η Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 10:00. Οι προσφορές που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 3:00 μμ, στα γραφεία της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, στη διεύθυνση Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου στη Θήβα, ΤΚ 32200, Τηλ: 2262080821-2262027977, Fax: 2262089627.

Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την εκτέλεση του διαγωνισμού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3463/06 και του Π.Δ. 28/80, όπως ισχύουν, ενώ οι προσφορές που θα κατατεθούν ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της διενέργειας  του διαγωνισμού.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού, με χρέωση δέκα (10) ευρώ, όπως και κάθε πληροφορία για αυτόν, μπορούν να ζητηθούν από την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015 έως και τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015, από τις 7:00 πμ έως και τις 3:00 μμ, στα γραφεία της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, στη διεύθυνση Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου στη Θήβα, ΤΚ 32200, Τηλ: 2262080821-2262027977, Fax: 2262089627.»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ
της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

100_02-02-2015_PERILIPSI_DIAKIRIKSIS_ANAKIKLOSI.pdf