Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη λειτουργία των υποστηρικτικών δράσεων της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ»

 

Ημερομηνία : 16-03-2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου:276

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού
για την εργασία «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη λειτουργία των υποστηρικτικών δράσεων της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ

προκηρύσσει

Εθνικό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την  παροχή εργασιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για τη λειτουργία των υποστηρικτικών δράσεων της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ», διάρκειας πέντε (5) μηνών και είκοσι μία (21) ημερών και προϋπολογισμού εκατόν ογδόντα εννιά χιλιάδων ευρώ (189.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 23%, συνολικού ποσού διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ (232.470,00 €), σύμφωνα με την από 11-03-2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, στη διεύθυνση Π.Δράκου 11 & Πινδάρου στη Θήβα, ΤΚ 32200, Τηλ : 2262080821-2262027977, Fax: 2262089627, την Πέμπτη 02 Απριλίου 2015 και ώρα 10:00 πμ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση της εργασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην από 11-03-2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ. Τα συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νομική μορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο 3.780,00 ευρώ.

Ημερομηνία και ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών είναι η Πέμπτη 2 Απριλίου 2015 και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, θα γίνονται δεκτές μέχρι και Τετάρτη 1 Απριλίου 2015 και ώρα 3:00 μμ, στα γραφεία της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, στη διεύθυνση Π.Δράκου 11 & Πινδάρου στη Θήβα, ΤΚ 32200, Τηλ: 2262080821-2262027977, Fax: 2262089627.

Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την εκτέλεση του διαγωνισμού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3463/06 και του Π.Δ. 28/80, όπως ισχύουν, ενώ οι προσφορές που θα κατατεθούν ισχύουν και δεσμεύουν  τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της διενέργειας  του διαγωνισμού.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού, όπως και κάθε πληροφορία για αυτόν, μπορούν να ζητηθούν από τη Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 έως και την Τετάρτη 01 Απριλίου 2015, από τις 7:30 μμ έως και τις 2:30 μμ, στα γραφεία της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, στη διεύθυνση Π.Δράκου 11 & Πινδάρου στη Θήβα, ΤΚ 32200, Τηλ: 2262080821-2262027977, Fax: 2262089627.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ
της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

κατεβάστε το συνημμένο αρχείο

276_16-03-2015_perilipsi_diakiriksis_ipostiriktikon_draseon.pdf