ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λειτουργίας ΧΥΤΑ Θήβας Λαμίας

 

Ημερομηνία : 17-11-2014
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1707

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ της 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας (ΧΥΤΑ Θήβας), της Δ/νσης Διοικητικών υπηρεσιών της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ και τη λειτουργία του ΧΥΤΑ της 9ης ΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΧΥΤΑ Λαμίας)».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ

προκηρύσσει

Εθνικό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την  παροχή εργασιών με τίτλο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ της 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας (ΧΥΤΑ Θήβας), της Δ/νσης Διοικητικών υπηρεσιών της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ και τη λειτουργία του ΧΥΤΑ της 9ης ΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΧΥΤΑ Λαμίας) », διάρκειας εννέα (9) μηνών και είκοσι (20) ημερών προϋπολογισμού εκατόν ενενήντα χιλιάδων ευρώ (190.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 23%, συνολικού ποσού διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (233.700,00 €), σύμφωνα με την από 14-11-2014 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, στη διεύθυνση Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου στη Θήβα, ΤΚ 32200, Τηλ : 2262080821-2262027977, Fax: 2262089627, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 πμ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση της εργασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην από 14-11-2014 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ. Τα συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νομική μορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο 3.800,00 ευρώ.

Ημερομηνία και ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών είναι η Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 3:00 μμ, στα γραφεία της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, στη διεύθυνση Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου στη Θήβα, ΤΚ 32200, Τηλ: 2262080821-2262027977, Fax: 2262089627.

Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την εκτέλεση του διαγωνισμού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3463/06 και του Π.Δ. 28/80, όπως ισχύουν, ενώ οι προσφορές που θα κατατεθούν ισχύουν και δεσμεύουν  τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της διενέργειας  του διαγωνισμού.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού, όπως και κάθε πληροφορία για αυτόν, μπορούν να ζητηθούν από την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 έως και την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014, από τις 7:30 μμ έως και τις 2:30 μμ, στα γραφεία της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, στη διεύθυνση Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου στη Θήβα, ΤΚ 32200, Τηλ: 2262080821-2262027977, Fax: 2262089627.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Ακολουθεί συνημμένο αρχείο

1707_17-11-2014_perilipsi_diakiriksis_ethinou_diagonismou_leitoyrgias_xyta_thivas_lamias.pdf