ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ – 578 26-5-2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ημερομηνία : 26/05/2015
ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Αριθμ. Πρωτοκ: 578

 

Περίληψη διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο

«Προμήθεια πετρελαίου κίνησης ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ

προκηρύσσει

Εθνικό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, στη νόμιμα διαμορφωμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης – που ορίζει κάθε εβδομάδα το Τμήμα Εμπορίου-Τουρισμού, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος – και όπως αυτή ισχύει κατά την ημέρα παράδοσης στη ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, για την ανάδειξη Αναδόχου για προμήθεια πετρελαίου κίνησης – συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 144.000,00 λίτρων και ενδεικτικού προϋπολογισμού 219.628,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% για χρονική διάρκεια 12 μηνών – για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της επιχείρησης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ, στη διεύθυνση Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου, στη Θήβα, ΤΚ 32200, Τηλ : 2262080821-2262027977, Fax: 2262089627, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 και ώρα 11:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφόσον γι’ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. Τα συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νομική μορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο 10.981,44 ευρώ.

Ημερομηνία και ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών είναι η Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 και ώρα 11:00. Οι προσφορές που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 και ώρα 14:30 στα γραφεία της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ στη διεύθυνση Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου, στη Θήβα, ΤΚ 32200, Τηλ : 2262080821-2262027977, Fax: 2262089627.

Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την εκτέλεση του διαγωνισμού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3463/06, του Ν. 2286/1995 και του ΕΚΠΟΤΑ, όπως ισχύουν, ενώ οι προσφορές που θα κατατεθούν ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την ημέρα διενέργειας  του διαγωνισμού.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού μπορούν να ζητηθούν με χρέωση 10€, όπως και κάθε σχετική πληροφορία για αυτόν, από την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 έως και τη Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015, από τις 8:00 έως και τις 14:00, στα γραφεία της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ στη διεύθυνση Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου, στη Θήβα. Τηλ: 2262080821-2262027977, Fax: 2262089627.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ
της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

 

Επισυναπτόμενο αρχείο:  578 26-5-2015 perilipsi prokirixis diagonismou promithias petreleou

578_26-5-2015_perilipsi_prokirixis_diagonismou_promithias_petreleou.pdf