ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟΣ (Υ/Ε 1 της Πράξης με κωδικό MIS 5056323

«Η διαβούλευση για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟΣ» (Υ/Ε 1) της Πράξης με κωδικό MIS 5056323, έχει ολοκληρωθεί. Δείτε τα αποτελέσματα της διαβούλευσης στο συνημμένο αρχείο.»

Προμήθεια κινητού εξοπλισμού ΜΕΑ Θήβας

  «Η διαβούλευση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Υ/Ε 3 της Πράξης με κωδικό MIS 5001123)» έχει ολοκληρωθεί. Δείτε τα σχόλια που υποβλήθηκαν επί της δημόσιας διαβούλευσης, στο συνημμένο αρχείο. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.»  

Προμήθεια κινητού εξοπλισμού Χ.Υ.Τ.Α. Κεντρικής Εύβοιας

Η διαβούλευση για την «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού Χ.Υ.Τ.Α. Κεντρικής Εύβοιας» έχει ολοκληρωθεί.   Δείτε τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης στο συνημμένο αρχείο.   Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.   Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις απαντήσεις επί των παρατηρήσεων της δημόσιας διαβούλευσης για την προμήθεια με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ…