ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Υ/Ε 5 & 10 της Πράξης με κωδικό MIS 5001123)

E-mail:Site: info@fodsaste.grwww.fodsaste.gr Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Υ/Ε 5 & 10 της Πράξης με κωδικό MIS 5001123)» Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕE και…

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Διαβουλεύσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟΣ

Ταχ. Δ/νση Έδρας: Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (diavoulefsi@eprocurement.gov.gr) (για ανάρτηση της Πρόσκλησης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ) Τ. Κώδικας: 32200 Θήβα Πληροφορίες: Κυριακή Μιχελάκου, Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος Τηλέφωνα: 22620-80821, 24471 Fax: 22620-89627, 24470 E-mail: Site: info@fodsaste.gr www.fodsaste.gr   Θέμα: Πρόσκληση για…

Προμήθεια κινητού εξοπλισμού ΜΕΑ Θήβας

Ταχ. Δ/νση Έδρας: Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (diavoulefsi@eprocurement.gov.gr) (για ανάρτηση της Πρόσκλησης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ) Τ. Κώδικας: 32200 Θήβα Πληροφορίες: Κυριακή Μιχελάκου, Γρηγόρης Παπαδόπουλος Τηλέφωνα: 22620-80821, 24471 Fax: 22620-89627, 24470 E-mail: Site: info@fodsaste.gr www.fodsaste.gr Θέμα: Πρόσκληση για Δημόσια…

Προμήθεια κινητού εξοπλισμού Χ.Υ.Τ.Α. Κεντρικής Εύβοιας

Η διαβούλευση για την «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού Χ.Υ.Τ.Α. Κεντρικής Εύβοιας» έχει ολοκληρωθεί.   Δείτε τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης στο συνημμένο αρχείο.   Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.   Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις απαντήσεις επί των παρατηρήσεων της δημόσιας διαβούλευσης για την προμήθεια με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ…