Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη λειτουργία της Ανακύκλωσης της 2ης ΔΕ Ν Βοιωτίας»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ προκηρύσσει Εθνικό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, για την παροχή εργασιών με τίτλο «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη λειτουργία της Ανακύκλωσης της 2ης ΔΕ Ν Βοιωτίας και της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας,…

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη λειτουργία των υποστηρικτικών δράσεων της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ προκηρύσσει Εθνικό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την  παροχή εργασιών με τίτλο «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη λειτουργία των υποστηρικτικών δράσεων της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ», διάρκειας δεκατεσσάρων (14) μηνών και προϋπολογισμού εκατόν ενενήντα χιλιάδων ευρώ (190.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 23%,…

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εργασία «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη λειτουργία των υποστηρικτικών δράσεων της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ προκηρύσσει Εθνικό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την  παροχή εργασιών με τίτλο «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη λειτουργία των υποστηρικτικών δράσεων της ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ», διάρκειας δεκατεσσάρων (14) μηνών και προϋπολογισμού εκατόν ενενήντα χιλιάδων ευρώ (190.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 23%,…