ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (MIS 5069530)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Εκτιμώμενης αξίας  365.663,34 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) (CPV:  71320000-7) E.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»Συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους Κωδικός MIS 5069530 α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 180702 ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Uncategorised

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (MIS 5069530)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» Η διενέργεια της  δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή των μελών Επιτροπής Διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών) της περ. α της παρ. 9 του άρ. 221 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τον διαγωνισμό μελέτης με…

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Uncategorised

Πρόσκληση σε Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε» -Τμήμα Η’ της υπ’ αρ. πρωτ. 2186/2

παρακάτω βλέπετε τα επισυναπτόμενα αρχεία: 1360_15-05-2020_prosklisi diapragmateysis_signed.pdf 1360_15-05-2020_prosklisi_diapragmateysis_signed.pdf

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Uncategorised