ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (MIS 5069530)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Εκτιμώμενης αξίας  365.663,34 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

(CPV:  71320000-7)

E.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
Συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους

Κωδικός MIS 5069530

α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 180702

ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Uncategorised