ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ. ΘΗΒΑΣ (Γ’ ΚΥΤΤΑΡΟ)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Χ.Υ.Τ. ΘΗΒΑΣ (Γ’ ΚΥΤΤΑΡΟ)

ΥΕ1 της Πράξης ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ. ΘΗΒΑΣ (Γ’ ΚΥΤΤΑΡΟ) MIS: 5155114»

Εκτιμώμενης αξίας  6.185.895,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

CPV: 45222110-3 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων

E.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους

Κωδικός MIS 5155114

α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 204524

ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Uncategorised