ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΣΜΠΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (α/α 184451)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ»

Εκτιμώμενης αξίας 90.712,68 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων 15%, ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 1% (ΠΡΙΜ), ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%)

(CPV: 713200000-7)

Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι

Αρχεία Διαγωνισμού:

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Uncategorised