ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (MIS 5069530)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ»

Η διενέργεια της  δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή των μελών Επιτροπής Διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών) της περ. α της παρ. 9 του άρ. 221 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τον διαγωνισμό μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή,  14/05/2021 και  ώρα  10:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας και Περιβάλλοντος μέσω της διαδικτυακής  εφαρμογής  Μη.Μ.Ε.Δ. (https://mimed.ggde.gr)  της  Γενικής  Γραμματείας  Υποδομών  του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

δείτε το συνημμένο αρχείο

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Uncategorised